Czym jest Karta Przekazania Odpadu i o czym trzeba pamiętać w 2022 roku?

Czym jest Karta Przekazania Odpadu i o czym trzeba pamiętać w 2022 roku?

Karta Przekazania Odpadów jest niezbędna na wszystkich etapach obrotu odpadami. Należy ją uzupełniać każdorazowo w przypadku transportu, oddania lub odebrania śmieci – zawsze wtedy, gdy odpady zmieniają właściciela. Kartę można wypełnić jedynie przez specjalny system elektroniczny. Czym dokładnie jest KPO, kiedy jest potrzebne i kto powinien wystawiać ten dokument?

KPO – co to takiego?

Karta Przekazania Odpadów (KPO) jest urzędowym dokumentem, który potwierdza przekazanie odpadów innemu podmiotowi. Dotyczy to na przykład transportu odpadów lub przekazania ich innej firmie. KPO wypełnia osoba odpowiedzialna za odpady, czyli ich wytwórca lub aktualny posiadacz. Każdy kolejny właściciel (nawet jeśli tymczasowy) musi dysponować aktualnym dokumentem KPO – jego aktualizacja powinna mieć miejsce przy każdej zmianie podmiotu odpowiedzialnego za odpady.

Kartę KPO w 2022 roku można wystawić tylko elektronicznie – za pośrednictwem systemu BDO. To specjalna baza, w której zarejestrowane są wszystkie firmy zobowiązane polskim prawem do prowadzenia ewidencji odpadów. Wszelkie druki wystawiane poza systemem nie są wiążące w świetle prawa – jedynym wyjątkiem jest awaria systemu, potwierdzona przez oficjalne jej ogłoszenie przez odpowiednie organy. 

KPO – najważniejsze zasady

Karta Przekazania Odpadów musi być wystawiona indywidualnie dla każdego transportu – transport bez tego dokumentu jest uznawany za nielegalny. Nie można również wystawiać KPO zbiorczo, dla kilku transportów jednocześnie. Dokument powinien zostać utworzony w systemie jeszcze przed przekazaniem odpadów, nie ma możliwości wystawienia go po fakcie. 

Dzięki temu, że obieg dokumentów prowadzony jest elektronicznie, kolejne podmioty odpowiedzialne za śmieci mogą łatwo aktualizować Kartę Przekazania Odpadu – bez konieczności drukowania i gromadzenia tradycyjnie rozumianej, papierowej dokumentacji. Dostęp do systemu BDO jest możliwy z każdego urządzenia łączącego się z internetem: telefonu, tabletu lub przenośnego komputera.

Jak wystawić Kartę Przekazania Odpadów?

Jak wspomnieliśmy, KPO należy wystawić za pośrednictwem systemu informatycznego BDO (bazy danych odpadowych). Po zalogowaniu się należy w module „ewidencja odpadów” wybrać zakładkę „Karta Przekazania Odpadów” i postępować zgodnie z instrukcjami. System jest intuicyjny i krok po kroku prowadzi przez cały proces. W dokumencie należy między innymi wskazać rodzaj odpadów (kod odpadu), ich masę w tonach, datę i godzinę rozpoczęcia transportu, oraz miejsce dostarczenia.

Podmioty w systemie BDO

W systemie BDO podmiot uczestniczący w obrocie odpadami może spełniać trzy podstawowe role:

  • Przekazujący odpady – czyli osoba odpowiedzialna za nie w momencie przekazywania (posiadacz lub wytwórca odpadów),
  • Transportujący odpady – podmiot, który przewozi śmieci (uzupełnia KPO po ich odebraniu i dostarczeniu na miejsce docelowe).
  • Przejmujący odpady – ostateczny odbiorca (nowy posiadacz) przekazywanych odpadów.

Trzeba pamiętać, że jeden podmiot może występować w kilku rolach jednocześnie, na przykład w sytuacji, gdy transportujący odpady jest także ich finalnym odbiorcą. W systemie BDO należy zaraportować każde rozpoczęcie transportu, przekazanie oraz zakończenie – dostarczenie odpadów do miejsca docelowego (które musi być zgodne z zadeklarowanym na wstępie procesu). 

Kary za brak KPO w 2022 roku

Gospodarowanie odpadami bez ich odpowiedniej ewidencji wiąże się z karą aresztu lub grzywny. Kwoty są bardzo dotkliwe (w przypadku dużych nadużyć nawet do 1 000 000 zł), dlatego każdy podmiot powinien bardzo dokładnie przygotować się do wszystkich czynności związanych z transportem/przekazywaniem odpadów. Za niedostarczenie śmieci do zadeklarowanego miejsca, urząd nałoży karę administracyjną od 1 000 do nawet 100 000 zł. Z kolei transport bez wpisu do systemu BDO to koszt od 2 000 do 10 000 zł.

W 2022 roku zasady wypełniania Karty Przekazania Odpadów zostały zaktualizowane. Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami będą musiały przekazywać dodatkowe informacje o utracie statusu odpadów, np. niebezpiecznych, jeśli zmiana statusu rzeczywiście zachodzi na którymś etapie procesu.