Gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak je składować?

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak je składować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami musi być tak prowadzone, aby zapewniało ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Jakie zasady muszą zatem być zachowane?

Gospodarka odpadami – najważniejsze zasady

Gospodarka odpadami absolutnie nie powinna powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt, a co za tym idzie, również zdrowia człowieka. Nie może także być uciążliwa z powodu hałasu lub przykrego zapachu.

Dlatego, aby jak najmniej obciążać otoczenie, należy przede wszystkim w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych. Natomiast jeśli nie da się tego uniknąć trzeba podjąć takie działania, które pozwolą je ponownie użyć, m.in. dzięki recyklingowi lub innym procesom odzysku.

Kto prowadzi zbiórkę odpadów?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, za prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce odpowiedzialne są gminy. To właśnie do nich należy zbiórka i wywóz odpadów oraz ich składowanie i utylizacja.  Muszą się zatem zająć usuwaniem śmieci mieszkańców oraz wszelkiego rodzaju większych odpadów, jak gruz czy gałęzie. 

Dawniej to właściciele nieruchomości zawierali umowy z przedsiębiorstwami wywozowymi. Aktualnie to właśnie gmina w drodze przetargu wybiera podmioty, które na jej zlecenie odbierają zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone od właścicieli nieruchomości. Następnie są one przekazywane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Zbiórka odpadów powinna być selektywna

Również na gminie spoczywa obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujący, co najmniej takie frakcje odpadów jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, ulegające biodegradacji. Jej obowiązkiem jest także wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Dotyczy to również śmieci wielkogabarytowych, na które potrzebne są specjalne kontenery na odpady. Legnica jako jedno z dolnośląskich miast bardzo sprawnie radzi sobie z organizacją selektywnej zbiórki, na którą aktualnie funkcjonujący model gospodarowania odpadami komunalnymi kładzie szczególny nacisk.  Chodzi zwłaszcza o to, aby były one segregowane jak najbliżej miejsca ich powstawania. Dzięki temu ograniczone jest mieszanie odpadów u samego źródła i uzyskanie czystych surowców wtórnych i bioodpadów. 

Jak najwięcej odpadów komunalnych do recyklingu

Śmieci mogą być także poddane recyklingowi, zwłaszcza jeśli w pobliżu zamieszkania są dostępne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców (PSZOK). Stanowią one niezwykle ważny element sprawnej gospodarki odpadami, dlatego też w każdej gminie powinien być przynajmniej jeden PSZOK.  Dzięki temu mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozbyć się nietypowych i problemowych śmieci.

System gospodarowania odpadami komunalnymi ma sprawiać, aby nikomu nie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska. Chodzi tu o zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.