Jakie kary grożą za wyrzucanie śmieci do lasu?

Jakie kary grożą za wyrzucanie śmieci do lasu?

Nielegalne składowanie odpadów to ogromne obciążenie dla środowiska, a często także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Porzucanie odpadów w lesie jest karane bardzo surowo – sprawca takiego działania musi liczyć się z wysoką grzywną, pokryciem kosztów rekultywacji terenu, a w skrajnych przypadkach także z pozbawieniem wolności. Jakie kary grożą za wywóz śmieci do lasu i dlaczego pod żadnym pozorem nie wolno tego robić?

Jak odpady oddziałują na ekosystem lasu?

Gruz i inne odpady budowlane wyrzucone w dowolnym miejscu zalegałyby setki lat. Jeśli są pokryte farbami, lakierami lub innymi substancjami chemicznymi, mogą dodatkowo działać szkodliwie na środowisko – glebę, wody gruntowe, dobrostan roślin, zwierząt i ludzi. Tymczasem wiele odpadów tego rodzaju można ponownie wykorzystać. Gruz po odpowiednim przygotowaniu (oczyszczeniu i rozkruszeniu) posłuży jako materiał do budowy kolejnych konstrukcji: budynków, mostów, czy dróg.

Jakie odpady budowlano-remontowe są szczególnie groźne dla środowiska (w tym także ludzi i zwierząt)? Będzie to na przykład azbest, oraz wspomniane wcześniej lakiery, farby, rozpuszczalniki, czy chemiczne środki do konserwacji powierzchni. Niebezpieczne są także niektóre materiały izolacyjne, w tym przede wszystkim wełna mineralna i zawarte w niej środki porotwórcze, środki zmniejszające palność, czy freony. Przyczyniają się one do zanieczyszczenia gleby i pogorszenia jej właściwości fizycznych – obniżenie żyzności i zasobności. Przy czym warto pamiętać, że współcześnie coraz więcej produktów izolacyjnych dostępnych na rynku jest pozbawiona szkodliwych substancji, jeszcze niedawno stosowanych powszechnie.

Jakie kary za nielegalny wywóz odpadów do lasu w 2022 roku?

Kary za nielegalne składowanie odpadów reguluje Kodeks wykroczeń oraz Kodeks karny. W ar. 162 tego pierwszego możemy przeczytać, że zaśmiecanie lasu podlega grzywnie w wysokości od 20 do 5 000 zł. Kwota zasądzana jest proporcjonalnie do skali przewinienia oraz sytuacji materialnej sprawcy. Z początkiem 2022 możemy spodziewać się aktualizacji przepisów – po ich wejście w życie kara może wynieść nawet 10 000 zł. To jednak nie wszystko: oprócz grzywny ujętej w Kodeksie wykroczeń, sprawca może zostać obciążany kosztami wywiezienia odpadów i doprowadzenia terenu do stanu wyjściowego.

W Kodeksie karnym znajdziemy także informację, że kto zanieczyszcza wody gruntowe lub glebę, musi liczyć się z karą pozbawienia wolności. Precyzuje to art. 183 Kodeksu, w którym przewidziano karę więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat. I w tym przypadku sprawca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów wywozu i utylizacji porzuconych odpadów.

Wyrzucanie śmieci do lasu – kary dla kierowców i firm 

Osoby próbujące porzucić śmieci mogą spodziewać się także kary za wjazd samochodem na teren lasu. Przypomnijmy, że poruszanie się po drogach leśnych autem jest zabronione, chyba że znaki stanowią inaczej. Nawet jeśli przed wjazdem na taką drogę nie ma znaku zakazu, należy uznać, że zakaz ten obowiązuje domyślnie (czyli odwrotnie niż na drogach publicznych). Za jazdę samochodem po lesie grozi mandat do 500 zł, a szczególnych okolicznościach (po skierowaniu sprawy do sądu), grzywna do 5 000 zł.

Warto pamiętać, że kary dla firm za wywóz śmieci do lasu są znacznie wyższe. Dotyczy to przedsiębiorstw, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady lub gospodarują nimi w inny sposób (np. transportują je lub unieszkodliwiają). Nieprawidłowości w działaniu takich podmiotów (takie jak porzucanie odpadów) mogą kosztować setki tysięcy złotych.

Jak wyrzucać odpady zgodnie z prawem?

Najwygodniejszym sposobem na pozbycie się odpadów remontowo-budowlanych, a także innych tzw. trudnych (szkodliwych, gabarytowych, sprzętów RTV/AGD, materiałów izolacyjnych) jest wynajęcie kontenera. Taką usługę można zrealizować szybko (zwykle w ten sam dzień), a jej koszt jest relatywnie niewielki. W praktyce to jedyna legalna możliwość pozbycia się dużej ilości kłopotliwych śmieci (niewielkie ich ilości można dostarczyć samodzielnie do gminnych punktów zbiórki). 

W EKO-LOGIS wynajmiesz kontenery o pojemności od 2,5 m³ do 36 m³, przystosowane do rodzaju odpadów (np. gruz budowlany, opakowania), a także na odpady zmieszane. Udostępniamy możliwość zamówienia i płatności on-line lub w formie tradycyjnej (również z opcją płatności gotówką przy dostawie).