Odpady budowlane i rozbiórkowe – ustawa, nowe przepisy, zmiany prawne

Odpady budowlane i rozbiórkowe – ustawa, nowe przepisy, zmiany prawne

Wraz ze zmianą unijnych norm wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o odpadach, która zapowiada zmiany w sposobie utylizacji śmieci poremontowych. Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące selektywnego sposobu zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Jak w zgodzie z prawem utylizować śmieci budowlane od nowego roku?

Odpady budowlane i rozbiórkowe – definicja

Według Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku odpady budowlane i rozbiórkowe nie należą do grupy odpadów komunalnych i wymagają specjalnego sposobu zagospodarowania. Zalicza się do nich nieczystości pochodzące z różnego rodzaju robót budowlanych, m.in. remontów, rozbiórek i demontaży obiektów budowlanych oraz śmieci wytwarzane w trakcie budowy. Dotychczas przepisy uwzględniały taki sam sposób postępowania z odpadami, które powstają w wyniku działalności firm, jak i osób prywatnych. Nowelizacja Ustawy o odpadach (art. 101 a) rozróżnia te dwie kategorie i nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na przedsiębiorców realizujących prace remontowo-budowlane.

Odpady budowlane i rozbiórkowe – ustawa i nowe zasady

Od 1 stycznia 2023 roku firmy, które realizują działalność związaną z wykonywaniem robót budowlanych, będą musiały zastosować się do nowych przepisów. Zgodnie z nimi odpady budowlane i rozbiórkowe muszą zostać składowane i odbierane w sposób selektywny z podziałem na co najmniej sześć frakcji. Wśród nich wyróżnia się m.in.:

  1. odpady mineralne (beton, cegły, kamienie, kamienie),
  2. gips,
  3. tworzywa sztuczne,
  4. drewno,
  5. szkło,
  6. metale.

Nowe zmiany prawne oznaczają, że w trakcie działalności budowlanej wybrane rodzaje odpadów nie będą mogły trafić do jednego kontenera. Wykonawcy robót muszą zrezygnować z wynajmu pojemnika na zmieszane odpady budowlane, a do każdej frakcji nieczystości pozyskanych w trakcie inwestycji będzie konieczne zamówienie osobnego kontenera.

Kto jest zwolniony z obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych?

Nowelizacja Ustawy o odpadach nie dotyczy osób prywatnych oraz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) funkcjonujących w obrębie gmin. Osoby, które planują remont lub budowę domu, mogą w dalszym ciągu korzystać z dostępnych metod wywozu i odbioru odpadów w kontenerach oraz dostarczać śmieci poremontowe do PSZOK-a zgodnie z regulaminem postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi obowiązującym w ich miejscu zamieszkania.

Jakie kary grożą wytwórcom odpadów w 2023 roku?

W wielu przypadkach działalność firm budowlano-remontowych jest postrzegana jako część procesu, który przyczynia się do występowania nielegalnych wysypisk śmieci. Wejście w życie nowych przepisów ma zminimalizować udział odpadów budowlanych i tworzenie się nielegalnych składowisk wynikających z nieprzestrzegania przepisów przez niektóre firmy.

Zgodnie z nowymi przepisami za niezastosowanie się do selektywnego sposobu zbierania i odbioru odpadów przedsiębiorcy zostaną dotknięci wysokimi karami pieniężnymi. Nielegalna utylizacja odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wspólne składowanie różnych frakcji śmieci może skutkować otrzymaniem mandatu o wysokości nawet do 1 mln złotych.