Odpady budowlane – co zaliczamy? Jak utylizować odpady budowlane?

Odpady budowlane – co zaliczamy? Jak utylizować odpady budowlane?

Niewłaściwa utylizacja odpadów budowlanych może skutkować otrzymaniem wysokich kar pieniężnych, dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo odróżnić nieczystości poremontowe od zwykłych śmieci komunalnych. Prawidłowe gospodarowanie śmieciami budowlanymi ogranicza ich toksyczność dla środowiska i pomaga ponownie wykorzystać wybrane pozostałości materiałów. Co zaliczamy do odpadów budowlanych i gdzie wyrzucić śmieci po remoncie?

Czym są odpady budowlane?

Odpady budowlane to głównie pozostałości materiałów budowlanych i nieczystości z remontów oraz prac wykończeniowych w domu lub mieszkaniu. Cechują je nieregularne kształty, duży ciężar, ostre i nieregularne krawędzie oraz obecność toksycznych substancji (klejów, farb, zapraw). Ich obecność w zwykłym śmietniku mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi, dlatego stanowią inną grupę odpadów niż śmieci komunalne i nie mogą być zagospodarowane w tradycyjny sposób.

Sposób postępowania z odpadami budowlanymi opisuje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, natomiast podział odpadów uwzględnia Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Klasyfikacja obejmuje podział odpadów na różne grupy, podgrupy i rodzaje, a każdej grupie przypisano kod ułatwiający jej identyfikację. Zgodnie z rozporządzeniem odpady budowlane tworzą grupę 17.

Odpady budowlane – co zaliczamy?

Do odpadów budowlanych według przyjętej Klasyfikacji odpadów zaliczamy: „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. Z wymienionej definicji warto wyróżnić trzy rodzaje odpadów, jakie najczęściej wytwarzane są w trakcie remontu i budowy, co ułatwi proces ich utylizacji. Należą do nich:

  • Gruz czysty – fragmenty betonowych konstrukcji, odpady z pustaków oraz gruz ceglany wraz z ziemią i kamieniami. Odpady te nie są zanieczyszczone pozostałościami innych materiałów budowlanych, a przy odpowiednim zagospodarowaniu w większej części mogą zostać poddane recyklingowi.
  • Gruz mieszany – obejmuje wyżej wymienione odpady, które tworzą gruz czysty oraz odpady z ceramiki i pozostałości elementów wyposażenia.
  • Zmieszane odpady budowlane – odpady pochodzące z budowy i remontu o różnych właściwościach. Za zmieszane odpady budowlane uznaje się m.in. gruz czysty, elementy ceramiki budowlanej, części armatury i instalacji, opakowania po farbach, tynki, pozostałości klejów i zapraw, elementy stolarki okiennej oraz drzwiowej, szyby, tapety, okleiny, wiaderka, elementy metalowe, tworzywa sztuczne, płyty gipsowo-kartonowe oraz materiały izolacyjne.

Gdzie wyrzucić odpady budowlane?

Utylizacja odpadów budowlanych powinna odbywać się według przyjętego podziału na różne rodzaje nieczystości poremontowych. W zagospodarowaniu śmieci z budowy i remontu zgodnie z prawem pomagają firmy, takie jak Eko-logis. Dostarczamy kontenery umożliwiające bezpieczne składowanie wszystkich rodzajów odpadów budowlanych według zasad ujętych w Ustawie o odpadach. Pojemnik można wynająć na cały okres remontu lub czas sprzątania po zakończeniu prac. Dzięki temu wszystkie pozostałości materiałów zostaną przekazane do zakładu, który umożliwi ich bezpieczne unieszkodliwienie lub poddanie recyklingowi.

Do kontenerów na odpady budowlane można wrzucać m.in. gruz czysty, odpady gabarytowe, zmieszane odpady opakowaniowe, papę odpadową oraz zmieszane odpady budowlane.

Przy niewielkim remoncie odpady budowlane można również wywieźć do gminnego PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W takich miejscach odpady przyjmowane są bezpłatnie, jednak ich transportem należy zająć się we własnym zakresie. Warto również zapoznać się z regulaminem punktu – nie każda gmina umożliwia pozbycie się wszystkich rodzajów nieczystości poremontowych.

Korzyści prawidłowej utylizacji odpadów budowlanych

Korzystanie z usług Eko-logis w zakresie wywozu odpadów budowlanych ułatwia pozbycie się śmieci z remontu i budowy w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu oraz życiu i zdrowiu innych osób. Powierzając odbiór śmieci profesjonalnie firmie, możesz uniknąć również wysokiego mandatu związanego z nieprawidłowym wyrzucaniem odpadów budowlanych. Niewiele osób wie, że np. za składowanie gruzu na terenie posesji grozi mandat w wysokości 1500 złotych. Wynajem kontenera przeznaczonego do składowania wybranego rodzaju odpadów budowlanych zwiększa także szansę ich ponownego wykorzystania.